banner
صفحه اصلی » تولید - محصول > SMD LED > SMD LED 2835
رده محصول

2835 3W Smd Led


● زاویه دید: 120 درجه
● مواد تاس LED در InGaN است
● 3.50mm × 2.80mm × 0.8mm
● سازگار با سرب لحیم کاری سازگار با RoHS

ارسال درخواستچت کن

ویژگی

زاویه دید: 120 درجه

مواد تاس LED در InGaN است

3.50mm × 2.80mm × 0.8mm

مناسب سازگار با سرب لحاظ سازگار RoHS


طرح بندی بسته    

واحد: میلی متر

image004.png


یادداشت:  

1. همه ابعاد در میلیمتر هستند؛

2.Tolerances ± 0.05mm مگر اینکه در غیر این صورت ذکر شده است.حداکثر امتیاز مطلق              Ta = 25 ± 3 ℃

پارامتر

سمبل

ارزش

واحد

اتلاف قدرت

پدیده

1

W

جریان به جلو

اگر

100

mA

ولتاژ معکوس

Vr

5

V

محدوده دمای کار

توپر

-20 ~ + 85

محدوده دماسنج ذخیره سازی

Tstg

-40 ~ + 100

پالس جریان به جلو

اگر

120

mA

تخلیه الکترواستاتیکی

ESD

2000 (HBM)

V


● ویژگی های الکتریکی نوری                  Ta = 25 ± 3 ℃

پارامتر

شرایط آزمایشی

سمبل

ارزش

واحد

حداقل

نوع

حداکثر

ولتاژ رو به جلو

اگر = 100 میلی آمپر

VF

8.8

-

9.6

V

شدت نور

اگر = 100 میلی آمپر

Φ

100

-

120

لم

زاویه دید 50٪ IV

اگر = 100 میلی آمپر

2θ 1/2

-

120

-

درجه

جریان معکوس

Vr = 5V

ایر

-

-

10

μA

ColorTemperature

اگر = 100 میلی آمپر

TC

2500

-

7500

کی

رنگین کمان CIE

اگر = 100 میلی آمپر

CIE

CRI

اگر = 100 میلی آمپر

رائه

≥80

یادداشت:

  1. تحمل اندازه گیری شار نورانی: ± 10٪

  2. تحمل اندازه گیری ولتاژ به جلو: ± 0.1V

  3. تحمل درجه حرارت رنگ: x، y ± 0.01

  4. تحمل CRI: ± 2منحنی ویژگی های نوری منحصر به فرد


6201.png  شدت خط باین (IF = 100 میلی آمپر)

کد باین

جریان (lm) برای مرجع

حداقل

حداکثر

2500K-3500K

100

110

3500K-7500K

110

120


  حد مجاز VF (IF = 10 0 میلی آمپر)

کد باین

حداقل (V)

حداکثر (V)

1

8.8

9.0

2

9.0

9.2

3

9.2

9.4

4

9.4

9.6


  رنگین کمان CIE

image010.jpg  رنگ بنزین (IF = 100 میلی آمپر )

2500-2600-2700K

2700-2800-2900K

2900-3000-3100K

3100-3250-3400K

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

26A

0.4521

0.3851

28A

0.4375

0.382

30A

0.4242

0.3779

32A

0.4092

0.3724

0.4627

0.4028

0.4468

0.3994

0.4324

0.395

0.4164

0.3889

0.4713

0.4045

0.4546

0.4014

0.4394

0.3973

0.4264

0.3938

2500-2600

0.4603

0.3868

2700-2800

0.4484

0.3838

2900-3000

0.4306

0.38

3100-3250

0.4184

0.3769

0.4521

0.3851

0.4375

0.382

0.4242

0.3779

0.4092

0.3724

26B

0.4627

0.4028

28B

0.4468

0.3994

30B

0.4324

0.395

32 ب

0.4164

0.3889

0.4739

0.4215

0.4566

0.4179

0.441

0.413

0.4239

0.4064

0.4829

0.4234

0.465

0.42

0.4488

0.4156

0.4348

0.4118

2500-2600

0.4713

0.4045

2700-2800

0.4546

0.4014

2900-3000

0.4394

0.3973

3100-3250

0.4264

0.3938

26C

0.4739

0.4215

28C

0.4566

0.4179

30 درجه سانتیگراد

0.441

0.413

32 درجه سانتیگراد

0.4239

0.4064

0.4858

0.41414

0.4671

0.4374

0.4502

0.4321

0.4319

0.425

0.4952

0.44333

0.476

0.4397

0.4587

0.4349

0.44337

0.4308

2500-2600

0.4829

0.4234

2700-2800

0.465

0.42

2900-3000

0.4488

0.4156

3100-3250

0.4348

0.4118

27A

0.4484

0.3838

29A

0.4306

0.38

31A

0.4184

0.3769

34A

0.4011

0.3689

0.4546

0.4014

0.4394

0.3973

0.4264

0.3938

0.4075

0.3851

0.4627

0.4028

0.4468

0.3994

0.4324

0.395

0.4164

0.3889

2600-2700

0.4521

0.3851

2800-2900

0.4375

0.382

3000-3100

0.4242

0.3779

3250-3400

0.4092

0.3724

0.4484

0.3838

0.4306

0.38

0.4184

0.3769

0.4011

0.3689

27B

0.4546

0.4014

29B

0.4394

0.3973

31B

0.4264

0.3938

34B

0.4075

0.3851

0.465

0.42

0.4488

0.4156

0.4348

0.4118

0.4143

0.4022

0.4739

0.4215

0.4566

0.4179

0.441

0.413

0.4239

0.4064

2600-2700

0.4627

0.4028

2800-2900

0.4468

0.3994

3000-3100

0.4324

0.395

3250-3400

0.4164

0.3889

27C

0.465

0.42

29 درجه سانتیگراد

0.4488

0.4156

31C

0.4348

0.4118

34 درجه سانتیگراد

0.4143

0.4022

0.476

0.4397

0.4587

0.4349

0.44337

0.4308

0.4214

0.4202

0.4858

0.41414

0.4671

0.4374

0.4502

0.4321

0.4319

0.425

2600-2700

0.4739

0.4215

2800-2900

0.4566

0.4179

3000-3100

0.441

0.413

3250-3400

0.4239

0.4064


3400-3600-3800K

3800-4000-4250K

4250-4500-47500K

4750-5000-5300K

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

36A

0.3139

0.3639

40A

0.3743

0.3545

45A

0.3571

0.3432

50A

0.3434

0.333

0.3679

0.3795

0.3783

0.3692

0.3594

0.3565

0.3455

0.3453

0.4075

0.3851

0.3871

0.3743

0.3683

0.3626

0.31515

0.3506

3400-3600

0.4011

0.3689

3800-4000

0.3824

0.3591

4250-4500

0.3651

0.3486

4750-5050

0.3498

0.3378

0.3139

0.3639

0.3743

0.3545

0.3571

0.3432

0.3434

0.333

36B

0.3679

0.3795

40B

0.3783

0.3692

45B

0.3594

0.3565

50B

0.3455

0.3453

0.4025

0.396

0.3826

0.3846

0.3618

0.3705

0.3456

0.358

0.4143

0.4022

0.3921

0.3903

0.3716

0.3774

0.3535

0.364

3400-3600

0.4075

0.3851

3800-4000

0.3871

0.3743

4250-4500

0.3683

0.3626

4750-5000

0.31515

0.3506

0.3455

0.3453

36 درجه سانتیگراد

0.4025

0.396

40C

0.3826

0.3846

45 درجه سانتیگراد

0.3618

0.3705

50 درجه سانتیگراد

0.3456

0.358

0.4086

0.4135

0.3871

0.4009

0.3644

0.3853

0.3468

0.3715

0.4214

0.4202

0.3973

0.4071

0.3751

0.3292

0.3551

0.378

3400-3600

0.4143

0.4022

3800-4000

0.3921

0.3903

4250-4500

0.3716

0.3774

4750-5000

0.3535

0.364

38A

0.3824

0.3591

42A

0.3651

0.3486

47A

0.3498

0.3378

53A

0.3364

0.3274

0.3871

0.3743

0.3683

0.3626

0.31515

0.3506

0.3368

0.339

0.3679

0.3795

0.3783

0.3692

0.3594

0.3565

0.3455

0.3453

3600-3800

0.3139

0.3639

4000-4250

0.3743

0.3545

4500-4750

0.3571

0.3432

5000-5300

0.3434

0.333

0.3824

0.3591

0.3651

0.3486

0.3498

0.3378

0.3364

0.3274

38B

0.3871

0.3743

42B

0.3683

0.3626

47B

0.31515

0.3506

53B

0.3368

0.339

0.3921

0.3903

0.3716

0.3774

0.3532

0.364

0.3372

0.3511

0.4025

0.396

0.3826

0.3846

0.3618

0.3705

0.3456

0.358

3600-3800

0.3679

0.3795

4000-4250

0.3783

0.3692

4500-4750

0.3594

0.3565

5000-5300

0.3455

0.3453

0.3368

0.339

38 درجه سانتیگراد

0.3921

0.3903

42 درجه سانتیگراد

0.3716

0.3774

47C

0.3532

0.364

53C

0.3372

0.3511

0.3973

0.4071

0.3751

0.3292

0.3551

0.378

0.3377

0.3638

0.4086

0.4135

0.3871

0.4009

0.3644

0.3853

0.3468

0.3715

3600-3800

0.4025

0.396

4000-4250

0.3826

0.3846

4500-4750

0.3618

0.3705

5000-5300

0.3456

0.358


5300-5700-6050K

6050-6500-7000K

7000-7500-8200K

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

代码

ایکس

ی

57A

0.3285

0.321

65A

0.3156

0.309

75A

0.3037

0.2973

0.3285

0.3322

0.3142

0.3186

0.3014

0.3058

0.3368

0.339

0.322

0.3264

0.3072

0.3118

5300-5700

0.3364

0.3274

6050-6500

0.3225

0.3158

7000-7500

0.3091

0.3027

0.3285

0.321

0.3156

0.309

0.3037

0.2973

57B

0.3285

0.3322

65B

0.3142

0.3186

75B

0.3014

0.3058

0.3285

0.3438

0.3128

0.3287

0.2991

0.3147

0.3372

0.3511

0.3214

0.3374

0.3053

0.3212

5300-5700

0.3368

0.339

6050-6500

0.322

0.3264

7000-7500

0.3072

0.3118

0.3285

0.3322

57C

0.3285

0.3438

65C

0.3128

0.3287

75C

0.2991

0.3147

0.3285

0.3559

0.3113

0.3392

0.2666

0.3239

0.3377

0.3638

0.3209

0.3489

0.3033

0.331

5300-5700

0.3372

0.3511

6050-6500

0.3214

0.3374

7000-7500

0.3053

0.3212

60A

0.3225

0.3158

70A

0.3091

0.3027


0.322

0.3264

0.3072

0.3118

0.3285

0.3322

0.3142

0.3186

5700-6050

0.3285

0.321

6500-7000

0.3156

0.309

0.3225

0.3158

0.3091

0.3027

60B

0.322

0.3264

70B

0.3072

0.3118

0.3214

0.3374

0.3053

0.3212

0.3285

0.3438

0.3128

0.3287

5700-6050

0.3285

0.3322

6500-7000

0.3142

0.3186

60 درجه سانتیگراد

0.3214

0.3374

70C

0.3053

0.3212

0.3209

0.3489

0.3033

0.331

0.3285

0.3559

0.3113

0.3392

5700-6050

0.3285

0.3438

6500-7000

0.3128

0.3287مورد نیاز برای کاربرد و لحیم کاری reflow

لحیم کاری لحیم کاری

پیش گرم

120 ~ 160 ℃

زمان حرارت طرفدار

120 ثانیه حداکثر

دماي قله

245 ℃ حداکثر

زمان لحیم کاری

10 ثانیه حداکثر

وضعیت

به مشخصات دما مراجعه کنید

پس از reflow لحیم کاری سرمایش سریع باید اجتناب شود

از شرایط زیر نشان داده شده در شکل زیر استفاده کنید.

<جوش بدون="" پب=""> <جوش سرب="">

image012.pngimage014.png

لحیم کاری 1.Reflow نباید بیش از دو بار انجام شود

2. هنگام لحیم کاری، بر روی LED ها در طول گرمایش قرار ندهید


اقدامات احتیاطی

مقایسه با پوشش اپوکسی که سخت و شکننده است، سیلیکون نرمتر و انعطاف پذیر است. اگر چه مشخصه آن به طور قابل توجهی استرس تنزل را کاهش می دهد، با آسیب مکانیکی خارجی بیشتر آسیب می گذارد. به عنوان یک نتیجه، در هنگام مونتاژ با استفاده از محصول LED سیلیکون کپسول، احتیاط های مربوط به دست زدن به موارد خاص باید انجام شود، عدم رعایت الزامات ممکن است منجر به آسیب و شکست زودرس LED شود.

 

♦ با استفاده از فورسپس یا ابزار مناسب، اجزاء را در امتداد سطح جانبی قرار دهید. سطوح لنز سیلیکون را مستقیما تماس ندهید و آن را کنترل نکنید، ممکن است به مدار داخلی آسیب برساند.

 

♦ PCB های مونتاژ شده حاوی LED ها را جمع نکنید. ضربه ممکن است لنز سیلیکون را خراشیده کند یا مدار داخلی را آسیب بزند.

 

♦ مناسب برای کار در محیط اسیدی نیست، PH <>

♦ محیط کار LED و ترکیب عنصر گوگرد نمی تواند بیش از 25 PPM در مواد استفاده از جفت سازی LED باشد.

 

هنگامی که ما نیاز به استفاده از چسب های خارجی برای محصولات نرم افزار LED، لطفا اطمینان حاصل کنید که gluematches خارجی چسب بسته بندی LED ها. علاوه بر این، به عنوان بسیاری از چسب بسته بندی LED ها، ژل سیلیکا است و دارای نفوذپذیری قوی اکسیژن و همچنین نفوذپذیری قوی رطوبت است. به منظور جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل LED ها، که ممکن است سبب سوء استفاده از LED ها شود، محتوای مجرد بروم

عنصر مورد نیاز کمتر از 225 PPM است، محتوای تک ماده الکل مورد نیاز است که کمتر از 255PPM باشد، محتوای کل عنصر بروم و عنصر کلر در چسب خارجی برنامه های کاربردی مورد نیاز است که کمتر از 375 PPM باشد.

 

♦ مواد کپسول LED ها سیلیکون هستند. بنابراین LED ها دارای سطح نرم در بالای بسته بندی هستند. فشار به سطح بالا بر قابلیت اطمینان LED تاثیر می گذارد. هشدارها باید برای جلوگیری از فشار قوی بر روی قسمت بسته بندی شده بکار گرفته شوند. بنابراین هنگام استفاده از نازل برداشتن، فشار بر روی رزین سیلیکون باید مناسب باشد.

 

♦ الکتریسیته ساکن یا ولتاژ بالا باعث خسارت LED ها می شود. LED های آسیب دیده برخی از ویژگی های غیر معمول مانند ولتاژ رو به جلو یا نور را در جریان کم، حتی نور نشان نمی دهد. تمام دستگاه ها، تجهیزات و ماشین آلات باید به درستی زمین بگذارند. در عین حال، توصیه می شود که در هنگام برخورد با LED ها، دستکشهای مچ دست یا دستکش های الکترواستاتیک، ظروف ضد الکترواستاتیک استفاده شود.

 

ذخیره سازی

♦ قبل از باز کردن بسته، LED ها باید در 30 ℃ یا کمتر و 60٪ RH یا کمتر نگه داشته شوند. LED ها باید در عرض یک سال استفاده شوند.

 

♦ بعد از باز کردن بسته، محصول باید در 30 ℃ یا کمتر و رطوبت کمتر از 10٪ RH ذخیره شود و در مدت 24 H جوش داده شود. توصیه می شود که محصول در شرایط کارگاه 30 ℃ یا کمتر و رطوبت کمتر بیش از 60٪ RH. اگر LED های استفاده نشده باقی بمانند، باید در بسته های مقاوم در برابر رطوبت، مانند ظروف مهر و موم شده با بسته های مواد جذب رطوبت (سیلیکاژل) ذخیره شوند. این نیز توصیه می شود که LED ها را به کیسه رطوبت اصلی بازگردانده و مجددا از bagagain رطوبت محافظت کنید.قابلیت اطمینان

(1) موارد تست و نتایج

تایپ کنید

مورد آزمون

Ref.Standard

شرایط آزمایش

توجه داشته باشید

تعداد آسیب دیده

محیطی
توالی

مقاومت به حرارت لحیم کاری (لحیم کاری لحیم کاری)

JESD22-B106

Tsld = 260 ℃، 5 ثانیه

2 بار

0/100

چرخه دما

JESD22-A104

-40 ℃ 30min ↑ ↓ 5min
100 ℃ 30 دقیقه

100 چرخه

0/100

شوک حرارتی

JESD22-A106

-40 ℃ 15min ↑ ↓ 5min
100 ℃ 15min

100 چرخه

0/100

ذخیره سازی دما بالا

JESD22-A103

Ta = 100 ℃

1000 ساعت

0/100

ذخیره سازی پایین دما

JESD22-A119

Ta = -40 ℃

1000 ساعت

0/100

دمای برق دوچرخه سواری

JESD22-A105

در 5min -40 ℃> 15min
↑ ↓ ↑ ↓ <>
Off5min 100 ℃> 15min

100 چرخه

0/100

عمل
توالی

تست زندگی

JESD22-A108

Ta = 25 ℃
IF = 100MA

1000 ساعت

0/100

حرارت بالا رطوبت
تست زندگی

JESD22-A101

80 ℃ RH = 80٪
IF = 100MA

1000 ساعت

0/100


2) CRITERRIA برای قضاوت در مورد ضرر و زیان

مورد

سمبل

شرایط آزمایش

معیارهای قضاوت

حداقل

حداکثر

ولتاژ به جلو

VF

IF = 100MA

-

USL *) × 1.1

معکوس کنونی

IR

VR = 5V

-

USL *) × 2.0

شدت نور

IV

IF = 100MA

LSL **) × 0.7


USL: استاندارد سطح بالا LSL: سطح استاندارد پایین ترمشخصات فنی

مشخصات بسته بندی نوار: (4000 عدد / حلقه)

image016.png


ابعاد نوار (واحد: میلیمتر) (سرب سرب Min.60mm بدون LED)

image017.png


image019.png


شرکت:

image023 (001) .jpgimage021 (001) .jpgاختراعات:

image027 (001) .jpgimage029 (001) .jpgimage031 (001) .jpgimage033 (001) .jpg


Hot Tags: 2835 3w smd led، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، قیمت

پرس و جو